algemene voorwaarden doen Legal

1.
DOEN Legal B.V. (hierna: ‘DL’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Zeist en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56066120;

2.
Opdrachten verstrekt aan en aanvaard door werknemers of bestuurders van DL gelden uitsluitend als opdracht verstrekt aan en aanvaard door DL. Dergelijke opdrachten leiden niet tot persoonlijke rechten, verplichtingen of aansprakelijkheid van werknemers of bestuurders van DL, dit in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen;

3.
Iedere aansprakelijkheid van DL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DL wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door DL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft;

4.
Als om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van DL beperkt tot het door DL in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van 50.000 EURO;

5.
De keuze van door DL in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. DL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en DL mag zonder overleg met de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door DL ingeschakelde derden aanvaarden;

6.
Als DL de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat DL tot enige schadevergoeding is gehouden;

7.
Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden ten opzichte van DL in verband met de door DL verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever of een derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden;

8.
Opdrachtgever vrijwaart DL voor alle aanspraken van derden, redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die samenhangen met werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van DL;

9.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van DL en alle natuurlijke en rechtspersonen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor DL werkzaam zijn of waren of bij de dienstverlening door DL zijn betrokken;

10.
DL werkt met verschillende prijsmodellen, toegespitst op de waarde van de opdracht en de wens van opdrachtgever. Daarnaast kan DL een voorschot verlangen. Dit voorschot houdt DL tijdens de opdracht onder zich. Bij afronding van de opdracht verrekent DL het voorschot met de laatste factuur, met door opdrachtgever onbetaald gelaten facturen van DL of met (te verwachten) facturen van ingeschakelde derden. Als opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan restitueert DL het (restant van het) betaalde voorschot;

11.
DL brengt, naast de overeengekomen prijs en BTW de door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, griffie-, vertaal-, kadaster-, registratie-, kamer van koophandel-, notaris-, koeriers-, reis-, verblijfs-, en parkeerkosten, volledig en inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening;

12.
DL factureert maandelijks achteraf of zoveel vaker als de omstandigheden dit naar het oordeel van DL rechtvaardigen. De betalingstermijn is veertien dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke handelsrente en 15% incassokosten verschuldigd en is DL bevoegd incassomaatregelen te treffen;

13.
DL kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken, en dossiers en overige zaken van opdrachtgever onder zich houden. DL zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen;

14.
Zo lang opdrachtgever facturen van DL onbetaald laat, behoudt DL zich ten aanzien van haar dienstverlening op grond van de opdracht met opdrachtgever de eigendom voor van alle van DL afkomstige en/of door haar geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop geldende rechten van intellectuele eigendom;

15.
Opdrachtgever verplicht zich om vragen of opmerkingen over de werkzaamheden of facturen van DL binnen veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan DL voor te leggen, waarna DL gemotiveerd reageert. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens DL op te schorten;

16.
DL verplicht zich om na afloop van haar werkzaamheden, er van uitgaande dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle originele, gerechtelijke of van opdrachtgever afkomstige stukken aan opdrachtgever (retour) te zenden. Voor het overige verplicht DL zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van vijf jaar na het eindigen van de behandeling, waarna zij de dossiers kan vernietigen;

17.
Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten;

18.
Op de rechtsverhouding tussen DL en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht;

© DOEN Legal B.V., 2012