• 10 jan

  2013

  De waan van omzetprognoses

  Dwaling

  Bij het aangaan van een contract kun je dwalen. Dat wil zeggen dat je een onjuiste voorstelling van zaken hebt, die zo essentieel is, dat je anders het contract niet had gesloten.

  Als die onjuiste voorstelling van zaken is gebaseerd op inlichtingen van de ander, of juist op het verzwijgen van informatie, kan het contract vernietigd worden. Het contract heeft dan als het ware nooit bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de auto die je koopt, waarvan de kilometerstand niet blijkt te kloppen. Die kun je terugbrengen.

  Vernietigen van een contract kan niet, als de onjuiste voorstelling van zaken gebaseerd is op informatie over toekomstige omstandigheden of als de dwaling om andere redenen voor rekening en risico van de dwalende komt. Denk bijvoorbeeld aan de woning die je koopt, waarachter later hoogbouw wordt ontwikkeld, terwijl dat ten tijde van de verkoop nog niet bekend was. Aan die koop kun je niets meer veranderen.

  Franchisecontract

  Bij iedere overeenkomst kun je dwalen, ook bij franchisecontracten.

  Een veelgehoorde klacht van franchisenemers is dat zij de door hun franchisegever beloofde omzet niet halen. Dat zou dan komen, doordat de franchisegever onjuiste informatie heeft gegeven, waardoor de franchisenemer van een verkeerde veronderstelling is uitgegaan. Als hij had geweten dat de omzet zo laag zou zijn, dan had hij het contract nooit gesloten. Die franchisenemer doet daarmee een beroep op dwaling.

  Als franchisegevers informatie geven, zeggen zij er juist vaak bij dat zij geen garanties afgeven op het behalen van resultaten. De resultaten van een franchisenemer zijn immers afhankelijk van allerlei factoren die door de franchisegever niet te beïnvloeden zijn. Het gaat hierbij namelijk vaak om toekomstsverwachtingen.

  De rechter wijst een beroep op dwaling niet snel toe, zeker niet als je als franchisegever zo verstandig bent om duidelijk aan te geven dat je geen garanties afgeeft.

  Onrechtmatig?

  De franchisenemer die een onjuiste voorstelling van zaken heeft gekregen over de verdiencapaciteit, kan ook stellen dat de franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld, door resultaten voor te rekenen die niet haalbaar zijn gebleken of vanwege het ontbreken van een grondige onderbouwing van de cijfers door bijvoorbeeld onderzoek.

  Je bent als franchisegever echter niet verplicht om onderzoek te doen naar de winstpotentie, naar de marktomstandigheden of naar de ideale vestigingsplaats van de vestiging van je franchisenemers. Als die verplichting niet bestaat, kun je hem ook niet verzaken.

  Je handelt pas onrechtmatig als je informatie geeft waarvan je weet dat die informatie ernstige fouten bevat en je daar je aspirante franchisenemers niet op wijst. Het niet behalen van de beoogde cijfers, maakt de cijfers nog niet fout.

  Verplichtingen niet nakomen

  De franchisenemer die teleurgesteld is in de resultaten van zijn vestiging, kan echter stellen dat hij onvoldoende advies of ondersteuning heeft gekregen van zijn franchisegever. Dat standpunt heeft alleen kans van slagen als de franchisegever verplicht was om advies of ondersteuning te geven. Zo’n verplichting bestaat niet zonder meer, maar kan bijvoorbeeld expliciet afgesproken zijn.

  Mocht een franchisegever zijn verplichtingen niet nakomen, dan moet de franchisenemer hem daar wel eerst schriftelijk op wijzen en een termijn geven om te verbeteren. Pas daarna kan de franchisenemer het contract ontbinden.

  Conclusie

  De besproken onderwerpen zijn allemaal oorzaken van conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers. Een dergelijk conflict met een franchisenemer kan vervelend zijn, maar vaak zijn er voldoende mogelijkheden om de kwestie snel en met zo weinig mogelijk schade op te lossen. Laat ons daarbij helpen. Wij geloven in kansen en niet in beperkingen.

Klanten die Doen