• 25 feb

  2010

  Fluralin maakt geen inbreuk op Fluvirin

  Het merkenrecht is vaak een krachtenspel tussen het juridische belang om een merknaam zo onderscheidend mogelijk te laten zijn en het commerciële belang om een merknaam zo goed mogelijk de eigenschappen van het product te laten weergeven. Een branche waarin deze belangen met regelmaat botsen, is de farmaceutische sector. Een recent voorbeeld waarin deze klassieke strijd aan de orde is, is terug te vinden in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 23 februari jl waar de farmaceutische giganten Solvay Pharmaceuticals B.V. en Novartis Vaccins and Diagnostics Limited tegenover elkaar stonden met betrekking tot de navolgende kwestie.

  Feiten
  Novartis is sinds 1998 houder van het Benelux merk FLUVIRIN. In 2005 is dit merk ook als gemeenschapsmerk ingeschreven. Solvay heeft in 2006 het teken FLURALIN als Benelux merk gedeponeerd. Beide partijen gebruiken de respectievelijke namen voor griepvaccins. Na het depot door Solvay heeft Novartis tevergeefs aan Solvay een brief gestuurd met de sommatie om het gebruik van FLURALIN te staken en het teken te laten doorhalen.

  Rechtszaak
  Het gaat in de rechtszaak die hier op volgt, naast enkele procesrechtelijke zaken, om de volgende twee vragen:

  1. Zijn FLUVIRIN en FLURALIN te beschouwen als overeenstemmende tekens;

  2. Zal er bij het publiek verwarring ontstaan door het gebruik van het teken FLURALIN door Solvay;

  De Rechtbank Amsterdam heeft beide vragen met ja beantwoord. Vervolgens gaat Solvay in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit college behandelt beide vragen in 1 keer.

  Relevant publiek
  Voordat het Hof daar aan toekomt, overweegt zij eerst dat het vast staat tussen partijen dat de griepvaccins waarop het dispuut betrekking heeft, niet vrij verkrijgbaar (zullen) zijn voor consumenten doch slechts op doktersrecept, via de apotheek. Het gaat voorts om een geneesmiddel dat in het overgrote deel van de gevallen door een medische beroepsbeoefenaar zal worden toegediend.

  Inbreuk
  Het Hof overweegt dat er een zekere gelijkenis is tussen beide merken, Daar staat echter tegenover dat:

  1. De gelijkenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ( “flu” is de Engelse term voor griep; “in” is de eerste lettergreep van injection of injectable). Aan deze woordelementen kan dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend.

  2. Het teken FLUVIRIN geheel is samengesteld uit dergelijke beschrijvende elementen (naast ‘flu” en “in”, “vir” dat refereert aan het virale karakter van griep). Dat betekent nog niet dat de naam FLUVIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt, maar de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk is daardoor wel beperkt als gevolg waarvan het merk FLUVIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft.

  Daar komt bij dat volgens het Hof het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.

  Conclusie
  Dat alles leidt bij het Hof tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLUVIRIN van Novartis. verwarring zal geen sprake zijn, nu het gaat om “een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.”

  En daarmee is de ruimte gecreëerd door het Hof om FLUVIRIN en FLUVARIN naast elkaar te laten bestaan.

   

Klanten die Doen