• 27 dec

  2018

  Franchisewet in 2019, 2020, 2021?

  Franchisewet (voorstel)

  De consultatieversie van het wetsvoorstel voor een bijzondere en aanvullende regeling voor de franchiseovereenkomst, is op 12 december 2018 gepubliceerd. Tot 31 januari 2019 kan iedereen op dit voorstel reageren. Het is dan ook nog niet helemaal zeker wat 2019 ons gaat brengen op het gebied van franchisewetgeving.

  Duidelijk is wel dat het de bedoeling van de wetgever is, om de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. Dit alles met behoud van het evenwicht tussen bescherming en contractvrijheid, zodat er ruimte blijft voor innovatie.  Het wetsvoorstel geldt voor “alle soorten franchise, ongeacht de typering die partijen zelf aan hun samenwerking geven“. In het franchisecontract kan straks niet in het nadeel van de franchisenemer van de wet worden afgeweken.

  Wat staat er nog meer in het voorstel voor de Franchisewet?

  Algemene verplichtingen

  • De contractspartijen moeten zich gedragen als ‘goed franchisegever’ en als ‘goed franchisenemer’. Dit basisprincipe gaat er vanuit dat beide partijen in redelijkheid en zorgvuldigheid handelen en daarbij met elkaars belangen rekening houden.
  • Franchisegever en franchisenemer zijn verplicht elkaar tijdig te informeren over alles wat voor de ander van belang is of kan worden.

  Verplichtingen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst

  • Franchisegever en franchisenemer zijn verplicht elkaar alle benodigde informatie over hun financiële positie te verstrekken. Daarnaast moet de franchisenemer specifiek geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen, zoals de contactgegevens en de locaties van andere franchisenemers.
  • Nadat alle informatie is verstrekt, gaat een termijn van beraad van vier weken in. Voor het aflopen van deze termijn mag de franchiseovereenkomst niet gesloten worden en ook niet in het nadeel van de franchisenemer aangepast worden. Ook mogen geen investeringen of betalingen van de franchisenemer worden gevraagd.

  Verplichtingen die gelden tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst

  • De franchisegever is verplicht om ondersteuning en bijstand te bieden aan de franchisenemer.
  • Franchisegever en franchisenemer zijn verplicht overleg met elkaar te hebben over alle belangrijke onderwerpen en zij moeten elkaar blijven informeren over alles wat voor de ander relevant kan zijn.
  • Het afspreken van exclusieve afname kan, maar dan wel onder in het handelsverkeer gebruikelijke voorwaarden. Een eventuele prijsopslag moet in een redelijke verhouding staan tot de meerwaarde die de franchisegever voor de franchisenemer heeft.

  Verplichtingen bij een tussentijdse wijziging van de franchiseovereenkomst

  • De franchisegever heeft de verplichting om voorgenomen wijzigingen tijdig aan te kondigen. Zo heeft de franchisenemer voldoende tijd om zich aan te passen.
  • Voor handelingen van de franchisegever met aanzienlijke gevolgen voor de franchisenemers is voorafgaande instemming nodig. Als er een franchisenemers-vertegenwoordiging bestaat, is een twee-derde meerderheid nodig om alle franchisenemers te binden. Als er geen vertegenwoordigingsbevoegd orgaan is dat namens alle franchisenemers kan instemmen, dan heeft de franchisegever instemming van alle individuele franchisenemers nodig.

  Verplichtingen na het einde van de franchiseovereenkomst

  • Als er een non-concurrentiebeding wordt afgesproken, dan moet het verbod beperkt blijven tot een jaar na afloop van de franchiseovereenkomst en tot het gebied waarbinnen de franchisenemer de formule mocht exploiteren.
  • De franchisenemer mag niet verplicht worden om zijn onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen. Om die reden moet de franchiseovereenkomst voorzien in een afspraak over de vergoeding van opgebouwde goodwill voor zover die in redelijkheid aan de franchisenemer toe te rekenen is. Het gaat daarbij niet om goodwill die voortvloeit uit de franchiseformule.

  Conclusie

  Hoewel het wetsvoorstel een goede aanzet geeft tot duidelijkheid en rechtszekerheid, roept het ook de nodige vragen op. De consultatieperiode is bij uitstek bedoeld voor het beantwoorden van die vragen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren je daar graag verder over. Als je vragen hebt over franchise, bel of mail gerust met Esther Brons-Stikkelbroeck.

Klanten die Doen