• 21 feb

  2011

  Het belang van goede afspraken

  Het maken van goede afspraken met partijen met wie u zaken doet is vanzelfsprekend. Ook indien uw onderneming een Intellectueel Eigendomsrecht exploiteert, zult u die exploitatie goed hebben geregeld met uw contractspartners. Ongeacht of dat nu een franchise formule, een product, een merk of een naam is, het succes staat of valt met goede afspraken.

  Dergelijke afspraken moet u echter niet alleen maken met derde partijen, maar ook tussen aandeelhouders in een vennootschap waarin een merk of model wordt geëxploiteerd, moeten goede afspraken worden gemaakt over eventuele conflictsituaties. Dit geldt zeker indien het betreffende IE recht de kurk is waarop de onderneming drijft. In de praktijk ontbreekt het daar nogal eens aan. Zo ook in een recente kwestie die diende voor de rechtbank in Den Haag over een design bad voor in de tuin, de zogenaamde Dutchtub. Hier was het volgende aan de hand:

  De vennootschap Backyard B.V. kent 2 aandeelhouders, die ieder voor 50 % aandeelhouder en bestuurder zijn. Aandeelhouder 1, Melkwit B.V. is ontwerper van de Dutchtub en heeft de rechten hierop in licentie gegeven aan Backyard B.V. die de Dutchtub ook exploiteert. Tussen Melkwit en de andere aandeelhouder, Askelen B.V. is een ernstig geschil ontstaan over de bedrijfsvoering van Backyard. Partijen hebben met elkaar gesproken over de uitkoop van één van de aandeelhouders maar geen overeenstemming kunnen bereiken over de waarde van de aandelen. Na een onaangekondigde opzegging van de licentieovereenkomst door Melkwit B.V. in zijn hoedanigheid van ontwerper, is Backyard vleugellam geraakt. Uit wraak heeft Askelen, Melkwit laten uitschrijven als bestuurder van Backyard en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom verzocht het merk DUTCHTUB op zijn naam laten zetten, zonder dat daaraan een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders ten grondslag lag.

  Askelen vordert vervolgens voor de rechtbank dat Melkwit wordt verboden haar auteursrechten en modelrechten op de Dutchtub te gebruiken omdat Akselen mede eigenaar van die rechten zou zijn. Dit wordt terecht afgewezen. Ook de vordering van Askelen om de IE rechten ten aanzien van de Dutchtub onder bewind te stellen wordt afgewezen Door de opzegging van de licentie heeft Melkwit weer de vrije beschikking over haar Intellectuele Eigendomsrechten, aldus de rechtbank.

  Melkwit vordert op zijn beurt herinschrijving als bestuurder en ook dat het merk terug wordt gezet op naam van Backyard. De vordering tot herinschrijving wordt toegewezen, de vordering betreffende het merk niet, omdat dat in principe alleen door Backyard kan gebeuren.

  En daarmee zijn partijen weer terug bij af, terwijl ze wel veel tijd, geld en energie kwijt zijn en de verhouding danig is verstoord. En dat had allemaal voorkomen kunnen worden indien er bij het aangaan van de samenwerking goede afspraken waren gemaakt, vooral over de IE rechten.

   

Klanten die Doen