• 25 mrt

  2013

  Je wilt een distributiecontract beeindigen?

  Leveranciers maken bij de distributie van hun producten gebruik van eigen kanalen, maar ook van externen, zoals van agenten of distributeurs. Dat zijn partijen die meehelpen bij het verspreiden van de producten en bij het bereiken van de juiste afnemers.

  Vaak worden distributieafspraken in eerste instantie beperkt in regio en in tijd, bijvoorbeeld in de vorm van een contract voor Nederland voor de duur van drie jaren.

  Als bij zo’n distributiecontract niets wordt afgesproken over de mogelijkheden om er tussentijds uit te stappen, dan is de hoofdregel dat dit niet kan. Het contract eindigt pas na verloop van de overeengekomen drie jaren. Alleen onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden rechtvaardigen een eerder einde van de relatie.

  Degene die het contract desondanks tussentijds wil opzeggen en daarbij succesvol wil zijn, doet er goed aan de redenen voor deze opzegging en de relevante omstandigheden die daarbij een rol spelen goed te overdenken en nauwkeurig te omschrijven in de opzeggingsbrief.

  Enkele dagen geleden oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch bij een distributierelatie voor medische hulpmiddelen, dat redenen die niet zijn genoemd in de opzeggingsbrief, ook al zijn zij nog zo relevant, niet kunnen worden meegenomen in de vraag of er rechtsgeldig is opgezegd. Ook omstandigheden die weliswaar zijn verwerkt in de opzeggingsbrief, maar waaruit niet duidelijk blijkt dat die hebben bijgedragen aan het voornemen om de relatie te beëindigen, worden door het Gerechtshof niet meegenomen in het oordeel.

  Dit wil niet zeggen dat je in een opzeggingsbrief dan maar alle omstandigheden moet noemen die je kunt bedenken. Je zult die immers ook allemaal moeten bewijzen.

  Twee tips die tegenstrijdig kunnen zijn. Aan de ene kant moet je zoveel mogelijk relevante redenen noemen en aan de andere kant moet je de redenen beperken tot dat wat bewezen kan worden. Om dit dilemma op te lossen wordt in opzeggingsbrieven wel een zinsnede gebruikt als “iedere genoemde reden voor zich en alle redenen tezamen rechtvaardigen het einde van de distributieovereenkomst”.

  Zolang een contract op de juiste wijze wordt beëindigd, hoeft het niet moeilijk te zijn.

  We informeren je graag over alle mogelijkheden en de gevolgen hiervan. Hierbij blijven jouw zakelijke belangen natuurlijk gewaarborgd.

Klanten die Doen