• 23 jul

  2019

  Sectorindeling bij franchising

  Sectorindeling

  Een juiste sectorindeling voor de premieheffing van werknemersverzekeringen is van groot belang. Ook bij franchising. Het is een bepalende factor voor de omvang van de bedrijfslasten. Indeling in een sector met een lager werkloosheidsrisico kan een premiebesparing opleveren. Indeling in een sector met een hoger werkloosheidsrisico verzwaart de lasten. Een foutieve indeling leidt tot een naheffing. 

  Sectorindeling is afhankelijk van de aard van de verrichte werkzaamheden en de functie die de onderneming in het maatschappelijke verkeer vervult. 

  Sectorindeling franchising

  Franchising

  Hoe bepaal je de juiste sector van een franchisegever, nu er geen sector voor franchising bestaat? Daarover heeft de Hoge Raad zich deze week uitgelaten. 

  Rechtspraak Gerechtshof

  Het ging in deze zaak om een franchiseketen in de food met 25 man personeel. De keten hanteert verschillende handelsnamen. Zij begeleidt 150 franchisenemers op het gebied van conceptontwikkeling, marketing, inkoop, bedrijfsvoering, productontwikkeling, bouw en verbouw. De belastingdienst had de franchisegever ingedeeld in sector 45. De franchisegever zelf wilde liever in sector 44 ingedeeld worden, omdat daar de premies lager zijn.

  Onder sector 44 vallen de werkzaamheden van bijvoorbeeld reclame-, marketing-, efficiency- en economische adviesbureaus.

  Sector 45 ziet op de diensten van incassobureaus, administratiekantoren, beheersmaatschappijen en concernadministraties.

  Het Hof Arnhem-Leeuwarden was het een jaar geleden al met de franchisegever eens, omdat de werkzaamheden van de franchisegever naar hun aard het meest overeenkomen met die van werkgevers in sector 44. 

  Rechtspraak Hoge Raad

  In hoger beroep betoogt de Staatssecretaris dat dit oordeel uitsluitend is gebaseerd op de aard van de werkzaamheden van de franchisegever, en niet ook op de maatschappelijke functie waarbinnen die werkzaamheden worden verricht. De franchisegever werkt alleen ten behoeve van de aangesloten franchisenemers. Die (interne) functie is vergelijkbaar met de in sector 45 genoemde besloten groepen. Terwijl de bedrijven in sector 44 juist open staan voor iedereen. 

  Advocaat-Generaal Wattel is het met dit betoog niet eens en ook de Hoge Raad volgt het oordeel van het gerechtshof.

  Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang. 

  • De werkzaamheden van de franchisegever zijn zeer gevarieerd en passen niet binnen 1 sector;
  • Franchising komt in vele vormen voor, hard en soft, waardoor de aanduiding franchising niet zoveel zegt over de maatschappelijke functie en ook niet over de feitelijke werkzaamheden;
  • Dat de franchisegever alleen werkzaamheden voor haar franchisenemers verricht, is niet voldoende zwaarwegen om aan te sluiten bij andere intern gerichte werkzaamheden. Het staat een franchisegever immers, net als bijvoorbeeld een reclameadviesbureau, vrij om met potentiële afnemers (franchisenemers) wel of niet te contracteren;
  • De kern van franchising is een ‘structurele, meer of minder vergaande (hard of soft) begeleiding van ondernemerschap met knowhow, op basis van een gemeenschappelijk verdienmodel’. Deze kernactiviteit is niet opgenomen in sector 45, maar ook niet in sector 44 of in een andere sector.

  Aldus was de keuze voor sector 44 juist. Daarbij is van belang dat het bij de franchisegever in kwestie om hard franchise gaat. De activiteiten van een hard franchise formule sluiten beter aan bij sector 44 dan bij sector 45.

  Conclusie

  Heb je een hard franchiseformule en lever je een veelheid van diensten aan je franchisenemers, dan kun je kiezen voor de lagere premie van sector 44.

Klanten die Doen