Te laat betalen is meer betalen!

Hij die facturen stuurt, heeft geld te vorderen. Soms direct en soms pas na verloop van tijd. De ander heeft een verplichting om te betalen; en na verloop van tijd de verplichting om méér te betalen.

De Europese Commissie maakt zich sterk voor het verbeteren van het concurrentievermogen van ondernemingen. Dit gebeurt onder andere door oplopende betalingsachterstanden bij handelstransacties terug te dringen.

Om haar doelen te bereiken, stelt de Europese Commissie richtlijnen op.

Zo zegt een van die richtlijnen dat bij handelstransacties de schuldeiser recht heeft op rente wanneer betaling binnen de betalingstermijn uitblijft.

De hoogte van de rente is door de contractspartijen naar eigen inzicht te bepalen.

Het maximum (in eurolanden) is de referentierente te vermeerderen met acht procentpunten. Deze referentierente wordt twee keer per jaar vastgesteld door de ECB.

Als de schuldenaar te laat is met betalen en de oorzaak daarvan voor zijn rekening en risico komt, mag de schuldeiser die rente in rekening brengen.

Een schuldenaar is te laat met betalen, als de afgesproken betalingstermijn is verstreken of, als geen termijn is afgesproken, dertig dagen na ontvangst van de factuur of de ontvangst van de goederen of diensten.

Om rente in rekening te mogen brengen is het niet nodig om een schriftelijke herinnering te sturen. Het moet uiteraard wel duidelijk zijn voor degene die moet betalen, dat en wanneer hij moet betalen.

Om betaling van de hoofdsom zelf op te eisen kan een aanmaning wel noodzakelijk zijn.

Laat ons u helpen met het bepalen van de juiste route voor uw situatie.

Wij helpen ook graag met het op papier zetten van afspraken over levering, verkoop of koop van goederen of diensten. Het voorkomt problemen als die afspraken duidelijk vastliggen.