Beeindiging abonnement door consument

In de relatie tussen ondernemer en consument gelden wettelijke regels in het voordeel van de consument. Van deze regels mag niet in een contract in het nadeel van de consument worden afgeweken.

Een aantal van deze regels ziet op de beëindiging van een abonnement door een consument. Deze regels gelden voor alle soorten abonnementen (sportschoolabonnement, abonnement voor maaltijdbezorging, etc.). Alleen voor het leveren van dag-, nieuws-,weekbladen en tijdschriften gelden andere regels. Er zijn twee regels met name van belang voor het  beëindigen van een abonnement.

Zo moet een consument een abonnement kunnen beëindigen op dezelfde manier als waarop hij het abonnement is aangegaan. Dus kan een consument mondeling een abonnement afsluiten dan moet hij deze ook mondeling kunnen beëindigen. Hetzelfde geldt dan voor het geval de consument een abonnement per e-mail, via de website etc. kan afsluiten.

De tweede regel ziet op de opzeggingstermijn van het abonnement voor de consument. Als de eerste (oorspronkelijke) termijn van het abonnement met de consument afloopt mag het abonnement:

(1) worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden; of

(2) worden verlengd voor onbepaalde tijd, in dat geval heeft de consument een opzegtermijn van maximaal één maand. Als dus de consument uitsluitend tegen het einde van een maand kan opzeggen en vervolgens nog een maand opzegtermijn in acht wordt genomen, is de opzegtermijn langer dan een maand.

Handel je in strijd met één van deze twee regels dan is de betreffende bepaling vernietigbaar. Een consument kan dan, met een beroep op de vernietiging, een claim van de ondernemer afweren.

Alhoewel dit streng klinkt is het eigenlijk niet meer dan logisch. De consument is niet gehouden aan een abonnement waar hij geen behoefte aan heeft én hij kan het abonnement op een door hem gewenste wijze opzeggen. Je voorkomt hiermee dat een consument gebonden is aan een abonnement waaraan hij niet gebonden wil zijn. Oftewel, jouw klant wil ook echt jouw klant zijn!

Wil jij weten of je dit goed hebt geregeld voor jouw klanten? Neem contact op met Jellien via Jellien@doenlegal.nl