Big Mac geen Big Merk meer

Inleiding

Het merk BIG MAC van McDonald’s is deze week door het Europees merkenbureau vervallen verklaard. De reden hiervoor is dat McDonald’s onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat BIG MAC gedurende vijf jaar normaal door haar als merk is gebruikt. Met name om die laatste reden is deze beslissing voer voor juristen.

Achtergrond

De Ierse fastfoodketen Supermac’s ligt al langer in de clinch met McDonald’s. Supermac’s heeft ambitie om uit te breiden naar het Europese vasteland. Omdat haar handelsnaam teveel lijkt op de merknaam BIG MAC, besluit zij een zogenaamde vervallenverklaringsprocedure te starten tegen het merk BIG MAC. Dit houdt in dat als een merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal wordt gebruikt, het niet meer geldig is (vervallen).

Het is in zo’n procedure aan de merkeigenaar om te bewijzen dat er wel normaal gebruik heeft plaats gehad. Hij is vrij in de bewijzen die hij daarvoor wil aanleveren.

Het bewijs

McDonald’s heeft  de volgende bewijzen ingediend om normaal gebruik aan te tonen:

  • Drie verklaringen, ondertekend door medewerkers van McDonald’s uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
  • Verpakkingen, brochures, menu’s en geprinte posters, wederom uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
  • Prints van diverse websites van McDonald’s.
  • Een print van Wikipedia over de Big Mac.

De Beoordeling

Het Europese merkenbureau beoordeelt deze bewijzen. In haar uitspraak stelt zij echter vast dat het bewijs onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen. Over de verklaringen van McDonald’s zelf zegt zij dat deze verklaringen op zich als bewijs kunnen dienen. Wel hebben de verklaringen minder bewijskracht omdat de opstellers  partijdig zijn. Daarom moeten deze verklaringen beoordeeld worden in het licht van al het overige bewijs. Echter al het andere bewijs komt ook van McDonald’s zelf. Samen met de materialen (brochures, verpakkingen en posters) wordt de omvang van het gebruik in ieder geval niet in voldoende mate aangetoond.

Het bewijs van internet kan op zich als volwaardig bewijs dienen. Echter McDonald’s heeft geen achterliggende informatie verstrekt, zoals cijfers over bezoekersaantallen en demografie van de bezoekers. Ook zijn geen bewijzen van daadwerkelijke verkopen of bestellingen via internet overgelegd. Daarom kan niet worden vastgesteld hoeveel consumenten kennis hebben kunnen nemen van het merk. In die lijn is ook het overleggen van verpakkingen en brochures zinloos omdat daarmee niet wordt aangegeven hoe en in welke mate deze zijn verspreid en of ze tot verkopen hebben geleid. Ze onderbouwen daarmee niet de stellingen uit de verklaringen.

Tot slot wordt Wikipedia niet als een betrouwbare bron gezien omdat iedereen deze kan bewerken.

Vervolgens besluit het Europees Merkenbureau dat het merk BIG MAC vervallen verklaard wordt.

Conclusie

Natuurlijk is het raar dat een bekend merk als BIG MAC ineens vervallen wordt verklaard, maar als je de uitspraak leest, is dat niet zo gek. McDonald’s heeft waarschijnlijk teveel vertrouwd op de bekendheid van haar merk en daarmee heeft zij veel te gemakkelijk gedacht over de bewijslast. Daardoor heeft McDonald’s alleen bewijzen uit eigen keuken ingediend en is zij vergeten bewijzen in te dienen waarmee werd aangetoond dat het merk ook daadwerkelijk de consument heeft bereikt. Daarmee is dit een wijze les voor alle (advocaten en gemachtigden van) ondernemers die in een procedure de bewijslast hebben; neem de bewijslast serieus en vertrouw niet te gemakkelijk op de bekendheid of reputatie van een merk of product.

Overigens heeft McDonald’s al aangekondigd in beroep te  gaan tegen deze beslissing. Ik ga er van uit dat zij dan haar bewijsvoering beter op orde zal hebben.

Meer informatie

Wil je meer weten over merken in het algemeen of deze zaak in het bijzonder, neem dan contact op met Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl of Ilse op ilse@doenlegal.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-28 0909 55 of 06-19 3885 78. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.