Is een niet-ondertekende franchiseovereenkomst rechtsgeldig?

Het zal niet de eerste keer zijn dat de wens wordt uitgesproken om een franchiseovereenkomst aan te gaan, er duidelijke afspraken worden gemaakt maar vervolgens geen handtekening onder het contract wordt gezet door één van de partijen.

Zolang de samenwerking goed verloopt, hebben franchisegever en -nemer misschien helemaal niet door dat het contract niet is ondertekend. Totdat zich een probleem voordoet.

De ene partij zal juist willen aantonen dat er een overeenkomst tot stand is gekomen terwijl de andere partij hier misschien geen belang bij heeft. Deze partij zal motiveren waarom er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Dat het niet de eerste keer zal zijn dat zoiets voorvalt, blijkt ook uit een geschil waar eerder deze maand de rechter van Rechtbank Rotterdam aan te pas moest komen. In onderstaande tekst zal ik dit geschil bespreken.

De onderhandelingen

Franchisegever van de franchiseformule Pizza Hut heeft het voornemen om een overeenkomst aan te gaan met een potentiële franchisenemer. Franchisegever stuurt daarom in 2018 per mail vijf franchiseovereenkomsten aan franchisenemer. Franchisenemer wordt gevraagd om de documenten met het online programma DocuSign te ondertekenen. Franchisenemer heeft deze documenten niet ondertekend. Wel begint franchisenemer met het exploiteren van de Pizza Hut vestigingen.

De franchiserelatie tussen franchisenemer en franchisegever is vanaf het begin niet goed. Franchisenemer voldoet namelijk niet aan haar betalingsverplichtingen. In februari van dit jaar besluit franchisegever daardoor de franchiseovereenkomst te ontbinden.

Omdat franchisegever de overeenkomst heeft ontbonden, mag franchisenemer geen gebruik meer maken van de franchiseformule en de merkrechten.

Volgens franchisenemer is een franchiseovereenkomst tot stand gekomen

Franchisenemer stopt niet met de exploitatie van de Pizza Hut vestigingen. Franchisenemer is namelijk van mening dat er geen sprake is van een tekortkoming. Zij heeft de overeenkomsten namelijk nooit via DocuSign ondertekend. Wel is er een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen. De bepalingen over de betalingsverplichting maken hier geen deel van uit. Op grond van de mondelinge overeenkomst mag zij gebruik maken van de merkrechten en de franchiseformule.

Franchisenemer is juist van mening dat franchisegever tekort is geschoten, daardoor heeft zij haar betalingsverplichtingen opgeschort. Er is daardoor volgens haar ook geen sprake van tekortkoming van betalingsverplichting aan haar zijde.

De totstandkoming van een overeenkomst, hoe zit dat precies?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Deze aanvaarding hoeft niet schriftelijk te gebeuren. Ook mondeling kun je een overeenkomst aanvaarden. Dit is niet anders voor een franchiseovereenkomst.

Wel moet er dus sprake zijn van aanbod en aanvaarding. Dit betekent dat de één een wil heeft om een overeenkomst aan te gaan en daarom een aanbod doet. De ander heeft de wil om in te gaan op het aanbod en aanvaardt daardoor het aanbod.

Ik schreef hier eerder een blog over. Wil je meer weten over de totstandkoming van een overeenkomst? Je kunt hier meer informatie vinden.

Het oordeel van de rechter

De rechtbank oordeelt dat franchisenemer wel degelijk gebonden is aan de niet-ondertekende franchiseovereenkomst.

Via de mail heeft franchisegever namelijk een aanbod gedaan aan franchisenemer. Via de verstuurde overeenkomst heeft franchisegever aangegeven onder welke voorwaarden zij bereid is om de franchiseovereenkomst te sluiten. Vervolgens is franchisenemer de Pizza Hut vestigingen gaan exploiteren. Ook toen heeft franchisegever meerdere malen in haar e-mails verwees naar verschillende bepalingen uit de overeenkomsten.

Nooit heeft franchisenemer kenbaar gemaakt dat die bepalingen niet van toepassing zijn op de overeenkomst. Pas na ontbinding van de overeenkomst nam zij dit standpunt in.

Er is dus sprake geweest van aanbod en aanvaarding. Nu franchisenemer niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft franchisegever de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. Franchisenemer mag geen gebruik meer maken van de Pizza Hut-formule en het merkrecht van franchisegever.  

Conclusie

Net als bij andere overeenkomsten geldt ook bij franchiseovereenkomsten dat de overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Er is geen verplichting dat aanbod en aanvaarding schriftelijk moet plaatsvinden. Ook mondeling kan een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komen.

Als je het als franchisenemer niet eens bent met een bepaalde bepaling in de overeenkomst, let dan goed op dat je op tijd schriftelijk aangeeft dat je het niet mee eens bent met een bepaalde bepaling. Zo kun je in de toekomst bewijzen dat over die bepaling geen overeenstemming is bereikt.

Heb jij naar aanleiding van het lezen van dit blog vragen over de totstandkoming van een overeenkomst? Ik help je graag verder. Neem contact op via debbie@doenlegal.nl of +31 6 53 45 17 37.