Geen handtekening, geen contract

Vaak denkt men dat een overeenkomst pas geldig is, als die overeenkomst op papier staat en ondertekend is.

Maar als een marktkoopman roept: “wie wil er een bos rozen voor 5 euro” en jij antwoordt “ik, graag”, dan heb je een mondelinge koopovereenkomst gesloten voor een bos rozen. De marktkoopman doet een aanbod en jij aanvaardt dat aanbod.

En als je aan een relatie vraagt om tegen betaling klanten voor jouw bedrijf te zoeken en die relatie gaat enthousiast aan de slag, dan is er een overeenkomst gesloten. Jij deed een aanbod en de relatie accepteerde dit aanbod stilzwijgend.

In geen van deze voorbeelden is sprake van een schriftelijke overeenkomst en toch is er een overeenkomst tot stand gekomen.

Mondelinge franchiseovereenkomst

Op dezelfde manier vindt de rechter dat tussen franchisegever Ballorig en kinderspeelparadijs ‘Balleland’ een overeenkomst bestaat, ook al is die overeenkomst niet op papier gezet. Partijen hebben feitelijk samengewerkt, het speelparadijs heeft de Ballorig-formule gevolgd, heeft gebruik gemaakt van de diensten van de franchisegever en heeft een franchise fee betaald. Daarmee staat voldoende vast dat sprake is geweest van aanbod en aanvaarding. Tussen partijen bestaat een franchiseovereenkomst en Ballorig kan een beroep doen op nakoming van die overeenkomst.

Op dezelfde wijze is in de rechtspraak geaccepteerd: (1) een mondelinge distributieovereenkomst tussen een fietsenhandelaar en een producent, (2) een internationale koopovereenkomst voor de levering van elektronische producten, (3) een bemiddelingsovereenkomst en (4) een overeenkomst van opdracht. Dit soort afspraken kunnen mondeling worden aangegaan.

Slechts in een aantal gevallen eist de wet dat de afspraak schriftelijk is vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de koop van onroerend goed of bij een non- concurrentiebeding in een arbeidsverhouding. Zonder dat dergelijke afspraken op papier staat zijn zij niet rechtens afdwingbaar.

Bewijs

Ook al is een mondelinge afspraak in de meeste gevallen dus voldoende om de ander aan die afspraak te houden, het succesvol afdwingen van de afspraak valt of staat met het bewijs. Bewijs de inhoud van de afspraken maar eens, als de ander die afspraken anders ziet of helemaal tegenspreekt!

In een geschil over de koop van aandelen in een privékliniek, waarbij de verkoper vindt dat er een bindende afspraak is gemaakt, maar de koper stelt dat nog niet op alle punten overeenstemming is bereikt, oordeelt de rechter gelukkig wel, dat overeenstemming op hoofdlijnen voldoende is om een beroep op een mondelinge overeenkomst te doen.

Conclusie

Als je denkt dat je pas gebonden bent aan een overeenkomst als daar een handtekening onder staat, dan heb je het mis. Een overeenkomst ontstaat door het maken van een afspraak en dat kan ook mondeling. Je kunt hooguit van mening verschillen over wat er precies is afgesproken. Het komt dan aan op bewijs, en bewijs kan op allerlei manieren geleverd worden.

Ook al kan het wel, het is niet altijd verstandig om een overeenkomst mondeling aan te gaan. Als je samenwerkingspartners een andere herinnering blijkt te hebben van wat is afgesproken, dan is het prettig als je de afspraken op papier kunt tonen als bewijs.