Gedragsregels via de rechter

Gedragsregels zijn niet altijd afdwingbaar. Dat geldt ook voor de Europese Erecode inzake Franchising (EEF). Het is een informeel instrument in plaats van wetgeving.

De EEF

De EEF is opgesteld door de Europese Franchise Federatie. Dat is een brancheorganisatie van franchisegevers. De EEF bevat gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers.

Franchisegevers die lid zijn van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) zijn verplicht om de EEF toe te passen. Het gaat om een verplichting van de franchisegever tegenover de NFV.

Maar daarmee is de EEF nog niet afdwingbaar voor franchisenemers.

Pas als de EEF is opgenomen in de franchiseovereenkomst zelf, kunnen franchisegever en franchisenemers een beroep doen op naleving van die regels.

Rechtsovertuiging

Gedragsregels kunnen wel rechtstreeks afdwingbaar zijn, als de daarin opgenomen verplichtingen worden aangemerkt als ‘in Nederland levende rechtsovertuigingen’. Dat is niet snel het geval.

De Hoge Raad vindt de regels in de EEF in ieder geval niet afdwingbaar. Ook niet de regel dat een franchisegever voorafgaand aan een franchiserelatie alle informatie die er beschikbaar is aan een kandidaat-franchisenemer moet geven. Het arrest waarin dat staat beschreven staat hier.

Waartoe is de franchisegever verplicht

Zoals de Hoge Raad al in 2002 oordeelde ‘vloeit uit hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen, in verband met de aard van de franchiseovereenkomst, niet de algemene regel voort dat op de franchisegever een verbintenis rust om de franchisenemer in te lichten omtrent de te verwachten omzet of omtrent de winstverwachting, zij het dat de bijzondere omstandigheden van het geval een zodanige verbintenis wel kunnen meebrengen’. Dit arrest kun je hier nalezen.

De EEF maakt dit uitgangspunt niet anders. Een franchisegever heeft doorgaans geen verplichtingen tot het verstrekken van een omzetprognose. Wel rust op een franchisegever een mededelingsplicht, net zoals op een franchisenemer een onderzoeksplicht rust. Hoe ver die beide verplichtingen reiken is per geval verschillend.

 

Zorgvuldig handelen

De franchisegever die er vrijwillig voor kiest om een rapport met omzetprognoses aan een kandidaat franchisenemer ter beschikking te stellen moet zorgvuldig handelen. Hij kán aansprakelijk zijn als blijkt dat de omzetprognoses fouten bevatten.

Dat zal het geval zijn als:

  • De franchisegever het onderzoek en het opstellen van een rapport aan een derde heeft uitbesteed en wist dat het rapport ernstige fouten bevatte, maar de franchisenemer niet op die fouten heeft gewezen;
  • De franchisegever het onderzoek en het opstellen van het rapport zelf uitvoerde en er door onzorgvuldigheid fouten in het rapport zijn geslopen.

Wat mij betreft al met al een evenwichtige situatie.

Mocht je hier vragen over hebben, mail of bel dan gerust!