Ontevreden? Denk aan de klachtplicht!

 

 

Je koopt een laptop maar deze werkt niet goed. Of je legt een opdracht neer (denk bijvoorbeeld aan het maken van een website) en je bent niet tevreden. Wat te doen?

 

Klaag op tijd bij je contractspartij om problemen achteraf te voorkomen. De wet bepaalt namelijk dat, indien niet binnen bekwame tijd (nadat het gebreke is ontdekt of had behoren te worden ontdekt)is geklaagd, op dit gebrek geen beroep meer worden gedaan. Met andere woorden: de rechten zijn dan verspeeld. Maar wat is bekwaam?

 

Als een partij niet tevreden is over een product of dienst, zal al snel aan de orde komen of wel tijdig is geklaagd. Het idee achter deze wettelijke verplichting is dat een verkoper (of opdrachtnemer) op tijd geïnformeerd moet worden over het feit dat zijn contractspartij niet tevreden is over wat is geleverd. Op die manier kan hij het gebrek nog herstellen en/of kan hij de oorzaak van het gebrek achterhalen en zich zodanig -waar nodig- verweren. De keerzijde hiervan is dat de koper (of opdrachtgever) de tijd moet hebben om het product en/of de dienst bij aflevering te controleren.

 

De laatste jaren heeft de klachtplicht erg veel aandacht gekregen in de rechtspraak. Inmiddels is duidelijk dat de koper (of opdrachtgever) moet kunnen aantonen dat en wanneer hij heeft geklaagd. Dit lijkt zover een helder verhaal, maar de zogenaamde klachtplicht heeft meer voeten in de aarde. Het gaat uiteindelijk om een belangenafweging. Het enkele tijdsverloop tussen het ontdekken van het gebrek en het klagen door de koper (of opdrachtgever) is niet doorslaggevend. Of een verkoper of opdrachtnemer een geslaagd beroep kan doen op de klachtplicht (met als gevolg dat hij niet aansprakelijk is) is onder meer afhankelijk van de vraag of hij nadeel lijdt doordat er zo laat is geklaagd. Indien dit niet het geval is, kan het zo maar zijn dat de kopende partij ermee weg komt dat hij zo laat pas heeft geklaagd. Het te late klagen wordt daarmee in een breder perspectief bekeken. De koper wordt enkel afgestraft indien zijn wederpartij nadeel heeft door het late klagen.

 

En hoe zit het met het bewijs? Het is als koper (of opdrachtgever) van belang om aan te kunnen tonen dat je geklaagd hebt en wanneer. Om die reden is het van belang om dit schriftelijk te doen. Op die manier heb je later – mocht dit ter discussie komen – een goede bewijspositie. Dit voorkomt een ‘welles nietes’ discussie. Een verkoper of opdrachtnemer zal daarentegen moeten aantonen welk nadeel hij lijdt door het late klagen.