Transitievergoeding in franchise

Transitievergoeding

Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Die vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken.

Voor de berekening van de vergoeding is het aantal dienstjaren relevant. Er is geen transitievergoeding verschuldigd, als een contract korter dan twee jaar heeft geduurd. 

Contracten bij dezelfde werkgever die elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden worden bij elkaar opgeteld. 

Opvolgend werkgever

Dat geldt ook als sprake is van een opvolgend werkgever.

Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer eerst via een uitzendbureau bij een werkgever heeft gewerkt en vervolgens bij diezelfde werkgever in dienst treedt en daar vergelijkbare arbeid verricht. Of als er twee werkgevers tot eenzelfde grotere organisatie behoren. 

Opvolgend werkgever in de franchiseketen

Kunnen franchisenemers worden gezien als elkaars opvolgers? 

In een recente uitspraak vond het gerechtshof Den Haag van wel. Daarbij was van belang: 

  • Dat beide werkgevers (franchisenemers) deel uitmaakten van hetzelfde concern. De franchisegever had aandelen in beide franchisenemers; 
  • Dat beide werkgevers (franchisenemers) hun onderneming volgens dezelfde vaste formule exploiteerden;
  • Dat de werknemer binnen de beide ondernemingen steeds min of meer dezelfde functie bekleedde en daarbij materieel gezien ook te maken had met dezelfde ‘grote baas’; 
  • Dat de werknemer terwijl hij in loondienst was bij de ene franchisenemer tegelijkertijd ook betrokken was bij de exploitatie van de andere franchisenemer. 

Tegen die achtergrond worden de beide franchisenemers geacht ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn, zodat de 1e datum indiensttreding het vertrekpunt is voor de transitievergoeding. De opvolgend werkgever in deze casus moet een hoger bedrag betalen aan transitievergoeding dan waarop hij had gerekend. Eenzelfde situatie kan spelen tussen franchisenemers en franchisegever.

Conclusie

Het is bij het aannemen van personeel goed om te kijken naar de arbeidsgeschiedenis. Om meerdere redenen. Opvolgend werkgeverschap heeft gevolgen voor de opzeggingsmogelijkheden van contracten voor bepaalde tijd, voor de geldigheid van een proeftijdbeding, voor de berekening van de opzegtermijn en voor de transitievergoeding.