Het wederzijdse belang van Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking. Een wezenlijk element van deze samenwerking is het duurzame karakter. Een dergelijke overeenkomst kan niet zomaar (tussentijds) beëindigd worden. Dit duurzame karakter wordt ook erkend en benoemd in de definitieve versie van de Nederlandse Franchise Code.

Een franchisegever en franchisenemer moeten elkaar in staat stellen om winst te maken, aldus de Code. Het duurzame karakter is  nodig om de door de franchisegever ontwikkelde formule (de knowhow) te beschermen, maar ook om de franchisenemer de gelegenheid te bieden om zijn investeringen terug te verdienen. Er is dus bij beide partijen een belang dat de andere partij niet zomaar uit de samenwerking stapt.

Franchiseovereenkomsten worden om die reden vaak aangegaan voor een bepaalde (lange) duur. Soms biedt het contract ook de mogelijkheid dat een sanctie wordt opgelegd indien één van de partijen voortijdig met de samenwerking wil stoppen.

Voor een franchisegever wordt vrij snel en gemakkelijk aangenomen dat hij niet zomaar met de franchiserelatie kan stoppen, maar dit geldt andersom ook. Dat wordt nog wel eens vergeten.

Ook als franchisegever investeer je voortdurend. Grotendeels vinden die investeringen plaats in de franchiseformule. Daarnaast maakt een franchisegever zijn begroting op basis van de door franchisenemers te betalen fees. Een franchisegever zou voor een groot probleem komen te staan indien franchisenemers zomaar zonder slag of stoot tussentijds uit de samenwerking kunnen stappen. Om die reden kan dit ook niet zomaar. Indien een franchisenemer voortijdig uit de samenwerking stapt, mag óók een franchisegever de nadelige consequenties (vaak in de vorm van een schadevergoeding) bij de franchisenemer in rekening brengen. Er wordt nog wel eens gesuggereerd dat hiervoor geen (volledige) compensatie betaald hoeft te worden omdat de franchisegever ook niets meer (aan diensten) hoeft te leveren en bovendien kosten bespaart. Dit neemt echter niet weg dat hij winst derft waar hij wel op had gerekend en had mogen rekenen.

Van beide partijen mag daarom verwacht worden dat ze te goeder trouw en in het licht van het duurzame karakter handelen. Franchise blijft een kwestie van SamenDOEN.

Vragen over wat jij zou kunnen DOEN? Neem dan contact op met Linda op linda@doenlegal.nl of 06 38 60 35 59.