• 1 mrt

  2010

  Van octrooibox naar innovatiebox

  Per 1 januari 2007 is de octrooibox ingevoerd in het Nederlandse belastingsysteem. Hierdoor worden opbrengsten uit innovatie gunstig belast. Aanvankelijk was de octrooibox gericht op het belasten van immateriële activa waarop een octrooi is aangevraagd tegen een tarief van 10% vennootschapsbelasting. Deze opbrengsten worden na het inlopen van de voortbrengingskosten belast tegen dit aantrekkelijke percentage tot maximaal vier maal de voortbrengingskosten. Voorwaarde voor toepassing van de octrooibox is dat het moet gaan om zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor een octrooi is verkregen. In de octrooibox kan een vennootschap meerdere verschillende activa plaatsen mits deze voldoen aan de vereisten.

  Met ingang van 2008 is de octrooibox tevens opengesteld voor immateriële activa waarvoor een S&O-verklaring is verleend (hierna genoemd S&O-activa). Dit zijn activa waarvoor geen octrooi is verkregen/aangevraagd, maar die voortkomen uit speur- en ontwikkelingswerk en waarvoor een S&O-verklaring (door Agentschap NL, voorheen SenterNovem) is verleend als bedoeld in de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen. Voor S&O-activa zijn in beginsel dezelfde fiscale faciliteiten als voor octrooi-activa van toepassing, echter hieraan zijn nadere beperkingen gesteld. Net als bij de octrooi-activa is het verlaagde tarief van 10% slechts van toepassing op vier maal de voortbrengingskosten. Voor S&O-activa is bovendien een absoluut maximum gesteld van € 400.000. Daarnaast zijn de in te lopen voortbrengingskosten gemaximeerd tot € 100.000 per jaar.

  Omdat bovenstaande opzet van de octrooibox niet aantrekkelijk genoeg bleek te zijn wordt met ingang van het jaar 2010 de octrooibox verder verruimd. Bij deze wijziging wordt het tarief verlaagd naar 5%, het plafond van vier maal de voortbrengingskosten voor zowel de octrooi-activa als de S&O-activa afgeschaft en de naam gewijzigd in innovatiebox. Hiermee vervalt derhalve ook het absolute maximum van € 400.000 voor de S&O-activa. Verliezen op deze immateriële activa zijn voortaan aftrekbaar tegen een tarief van 25,5%. Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox dient de voortbrenging van het immateriële activum (dat in de innovatiebox wordt ondergebracht) na 31 december 2009 voltooid te zijn.

  Door bovengenoemde wijzigingen wordt de innovatiebox als een duidelijke verbetering ten opzichte van de octrooibox gezien. Opbrengsten kunnen voortaan ongelimiteerd belast worden tegen het lage tarief (5%) van de innovatiebox. Wel blijft de regeling bestaan dat, alvorens het 5% tarief kan worden toegepast, de voortbrengingskosten dienen te worden ingelopen.

Klanten die Doen